ترسم که تو هم یار وفادار نباشی🥀
عاشق کش و معشوق نگه دار نباشی
من از غم تو هر روز دوصد بار بمیرم🥀
تو از دل من هیچ خبردار نباشی
@ehsasjary