ز دست دیده و دل هر دو فریاد🥀
که هرچه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز پولاد🥀
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

@ehsasjary