غم عشقت بیابون پرورم کرد🥀
هوای بخت بی بال و پرم کرد
به مو گفتی :(صبوری کن صبوری)🥀
صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد
@ehsasjary