خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست