طعنه خلق و
جفای فلک و
جور رقیب
همه هیچ اند
اگر یار موافق باشد

شوریده شیرازی