چه شد در من؟!
نمیدانم فقط دیدم پریشانم
فقط یک لحظه فهمیدم که
خیلی دوستت دارم...