تاریخ تولدت مهم نیست،تاریخ تبلورت مهمه
اهل کجا بودنت مهم نیست،اهل و بجا بودنت مهمه
منطقه زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهمه
گذشته زندگیت مهم نیست
امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردات بسازی