در سینه هزار و یک معما دارم هرچند دلی بیکس و تنها دارم حرف دلم از آینه ی دید.