مُردگان ، به خانه ی خود بازگشته اند. این زندگانند که با وجدان های سکوت کرده اینچنین سرگردانند