یاد تو حس قشنگی است که در دل دارم
چه تو باشی چه نباشی نگهش می دارم ....