کوری یعقوب یا رسوایی بانوی مصر ؟
اولی عشق است اما دومی تاوان عشق
حتم دارم در قیامت نامه ی اعمال را
در حضور عدل می سنجند با میزان عشق