به یاد یک لحظه که ماهم شدی
من هنوزم ماهو نگاه میکنم
فکر می کنم تو هم نگاه می کنی
خوب می دونم که اشتباه می کنم
#فرید_احمدی