نترسم که با دیگری خو کنی .......... تو با من چه کردی که با او کنی