دریایت را دوست دارم

 

دوستت دارم

نوری که از درون تو می درخشد و

راهم را روشن می کند.

تاریکی ابرهایت را دوست دارم

که در ستایش روشنی می باری

رودخانه هایت را

که به سنگ ریزه و خارهایم سلام می کنند.

دریایت را دوست دارم

که فقط برای غرق کردن من آفریدی

و این ساعت گیج را دوست دارم

که دو روز است خوابیده است

که تو را بیش تر ببینم!

شمس لنگرودی