عاشقانه آذربایجان های ایران را دوست داریم

عاشقانه فرزندان شهیدان باکری را دوست داریم

زنده باد ترک های ایران