پس لرزه های رفتنت گاه گاهی تکانم می دهد شبیه خرابه ای شده ام که هر لحظه در انتظار بم شدن است.....