دنیا برای اهل دنیا ، چشم لیلا بهترست

دیدار او از راه دور از دور دنیا بهترست