آنان که به سرمستی ما طعنه زنانند
بگذار بمانند به خماری که زما هیچ ندانند...