ای در دل من میل و تمنا همه تو
وندر سر من مایه‌ی سودا همه

هرچند بروی کار درمی‌نگرم
امروز همه تویی و فردا همه تو