جای گلایه نیـست! کـه ایـن رســم دلبریست

هـر کس گذشت از نظـرت، در دلـت نشست

تــنها گنــاه آیـنه ‌هـا زود باوریـسـت

مهرت به ‌خلق بیش‌ تر از جور بر من است

سـهـم بـرابـر همگان، نابرابریست

دشنام یا دعای تو در حـق من یکی است

!ای آفـتاب، هـر چـه کنی ذره‌ پـروریست

ساحـل جواب سـرزنش موج را نداد

گاهی فقط سکوت سزای سبک‌ سریست


فاضل نظری