آنکه مست آمد و
دستی به دل ما زد و رفت
خواست تنهایی ما را،
به رُخ ما بکشد