بی مهابا بغلم کن
وسط مردم شهر
بخدا عشق به رسوا
شدنش می ارزد