تو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوز
من بیچاره همان عاشق خونین جگرم