شده؟
شب تا به سحر یاد کسی باشی و لیک...
او در آغوش کسی خواب
و تو هم پیر شوی!؟