شده..؟ هی گم بشوی در خودت و دم نزنی؟ 
من غریبانه ترین حالتِ دردم بخدا..