آنها که خوانده ام همه از یاد برفت

الا حدیث دوست که هی تکرار می کنم