.
من نیز چو تو عاقل و هشیار بدم
بر جمله ی عاشقان به انکار بدم
دیوانه و مست و لاابالی گشتم
گوئی که همه عمر در این کار بدم