ای موجِ پُر از شور که بر سنگ سرت خورد
برخیز فدای سرت انگار نه انگار