جان زرخساره به سیل اشکهایم می برم

خاطراتت را به گور خوابهایم می برم