مرا از مرگ مترسان

من سالهاست

رها شده از خویشم

و مرگ برای من

بازی با پروانه های باغچه است