مرا ز  یاد تو برد و تورا زخاطر من!

ستم زمانه ازین بیشتر چه خواهد کرد؟