می روم بلکه مرا این سفر آرام کند

غم دل کندن من دل تو را رام کند