پر پر زدیم در همه ی عمر در قفس

دستی به بالِ خسته ی ما آسمان نداد