کوه من گریه می کرد و نمی دانستم

کوه ها اشک ندارند فرو می ریزند