یک گوشه با من می نشیند سردو ساکت  

    تنهایی ام کاری به این و آن دارد