تا آینه رفتم
تا بگیرم خبر از خویش...

دیدم که در آن آینه هم
جز تو کسی نیست...
❤❤
#هوشنگ_ابتهاج