لرزان گریستیم

خندان گریستیم

سکوت ما به هم پیوست

و ما، ما،  شدیم