زبان حال دلم را کسی نمیفهمد
کتیبه های ترک خورده خواندنش سخت است
سجاد_سامانی