شرم می گفت نگاهت نکنم گفتم چشم..
عشق میخاست ببیند نظری،دعوا شد....