الهی ریشه های غم بسوزند
همه غمهای ما با هم بسوزند
نه بیند کس در عالم روی غم را
غم و ماتم همه با هم بسوزند