صحبت از ماندن یک عمر بماند به کنار

قدر نوشیدن یک چای بمانی کافیست