خط خون نقطه ی پایان سلیمانی نیست
بهراسید که این اول بسم الله است