اگر تو نبودی من کاملا بیکار بودم
هیچ کاری در این دنیا ندارم جز دوس داشتن تو
.
.
رسول یونان