به حرمت نان و نمکی که خوردیم
نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه
نمک را بگذار برای من
میخوام همیشه این زخم تازه بماند
.
.
شمس لنگرودی .